Faculty Profile - University of Houston
Skip to main content

Faculty Profile

Zhifeng RenZhifeng Ren

Paul C. W. Chu and May P. Chern Endowed Chair in Condensed Matter Physics
Department of Physics

Office: Houston Science Center, 466 [Texas Center for Super Conductivity at UH (TcSUH)]
Contact: zren@uh.edu - (713) 743-8217

Education: Ph.D., Chinese Academy of Sciences

Google Scholar Profile
Website

High performance thermoelectric materials: nanostructure approach to reduce thermal conductivity and to improve thermoelectric properties for waste heat conversion into electricity; Catalysts for water splitting: synthesis and testing of efficient catalysts for hydrogen and oxygen evolution reactions; Nanosheet for enhanced oil recovery: synthesis and characterizations of high performance nanosheet for enhanced oil recovery; Thermal management: efficient cooling materials, thermal storage, high thermal conductivity; Superconductivity: synthesis and characterizations of new superconductors; Solar energy conversion: electricity and heat co-generation by thermoelectric materials; Flexible transparent electrodes: fabrication and understanding of flexible transparent electrodes; Carbon nanotubes and nanocomposites: deformation and mechanical properties of carbon nanotubes and other nanowires by high resolution transmission electron microscope.

2019

 1. Hangtian Zhu, Jun Mao, Yuwei Li, Jifeng Sun, Yumei Wang, Qing Zhu, Guannan Li, Qichen Song, Jiawei Zhou, Yuhao Fu, Ran He, Tian Tong, Zihang Liu, Wuyang Ren, Li You, Zhiming Wang, Jun Luo, Andrei Sotnikov, Jiming Bao, Kornelius Nielsch, Gang Chen, David J. Singh, and Zhifeng Ren, “Discovery of TaFeSb-based half-Heuslers with high thermoelectric performance”, Nature Communications 10, 270 (2019).
 2. Siya Huang, Yuan Liu, Yue Zhao, Zhifeng Ren, and Chuan Fei Guo, “Flexible Electronics: Stretchable Electrodes and Their Future”, Advanced Functional Materials 29, 1805924 (2019).
 3. Chen Chen, Wenhua Xue, Shan Li, Zongwei Zhang, Xiaofang Li, Xinyu Wang, Yijie Liu, Jiehe Sui, Xingjun Liu, Zhifeng Ren, Feng Cao, Yumei Wang, and Qian Zhang, “Zintl Phase Eu2ZnSb2: A New Promising Thermoelectric Material with Ultralow Thermal Conductivity”, PNAS 116, 2831-2836 (2019).
 4. Fei Tian and Zhifeng Ren, “High Thermal Conductivity in Boron Arsenide: from Prediction to Reality”, Angew. Chem. Int. Ed. 58, 5824-5831 (2019).
 5. Jingying Sun, Muqing Ren, Luo Yu, Ze Yang, Lixin Xie, Fei Tian, Ying Yu, Zhifeng Ren, Shuo Chen, and Haiqing Zhou, “Highly efficient hydrogen evolution from a mesoporous hybrid of nickel phosphide nanoparticles anchored on cobalt phosphosulfide/phosphide nanosheet arrays”, Small 15, 1804272 (2019).

2018

 1. Xiaoyuan Zhou, Yanci Yan, Xu Lu, Hangtian Zhu, Xiaodong Han, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Routes for High Performance Thermoelectric Materials”, Materials Today 21, 974-988 (2018).
 2. Luo Yu, Ishwar Kumar Mishra, Yunlong Xie, Haiqing Zhou, Jingying Sun, Jianqing Zhou, Yizhou Ni, Dan Luo, Fang Yu, Ying Yu, Shuo Chen, and Zhifeng Ren, “Ternary Ni2(1-x)Mo2xP Nanowire Arrays toward Efficient and Stable Hydrogen Evolution Electrocatalysis under Large-Current-Density”, Nano Energy 53, 492-500 (2018).
 3. Haiqing Zhou, Fang Yu, Qing Zhu, Jingying Sun, Fan Qin, Luo Yu, Jiming Bao, Ying Yu, Shuo Chen, Zhifeng Ren, “Water splitting by electrolysis at high current density under 1.6 volt”, Energy Environ. Sci. 11, 2858-2864 (2018).
 4. Fei Tian, Bai Song, Xi Chen, Navaneetha K. Ravichandran, Yinchuan Lv, Ke Chen, Sean Sullivan, Jaehyun Kim, Yuanyuan Zhou, Te-Huan Liu, Miguel Goni, Zhiwei Ding, Jingying Sun, Geethal Amila Gamage Udalamatta Gamage, Haoran Sun, Hamidreza Ziyaee, Shuyuan Huyan, Liangzi Deng, Jianshi Zhou, Aaron J. Schmidt, Shuo Chen, Ching-Wu Chu, Pinshane Y. Huang, David Broido, Li Shi, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Unusual High Thermal Conductivity in Boron Arsenide Bulk Crystals”, Science 361, 582-585 (2018).
 5. Ishwar Kumar Mishra, Haiqing Zhou, Jingying Sun, Fan Qing, Keshab Dahal, Jiming Bao, Shuo Chen, and Zhifeng Ren, “Hierarchical CoP/Ni5P4/CoP Microsheet Arrays as a Robust pH-Universal Electrocatalyst for Efficient Hydrogen Generation”, Energy Environ. Sci. 11, 2246-2252 (2018).
 6. Fang Yu, Haiqing Zhou, Yufeng Huang, Jingying Sun, Fan Qin, Jiming Bao, William A. Goddard III, Shuo Chen, and Zhifeng Ren, “High-performance bifunctional porous non-noble metal phosphide catalyst for overall water splitting”, Nature Communications 9, 2551 (2018).
 7. Zihang Liu, Jifeng Sun, Jun Mao, Hangtian Zhu, Wuyang Ren, Jingchao Zhou, Zhiming Wang, David J. Singh, Jiehe Sui, Ching-Wu Chu, and Zhifeng Ren, “Phase transition temperature suppression to achieve cubic GeTe and high thermoelectric performance by Bi and Mn codoping”, PNAS 115, 5332-5337 (2018).
 8. Hangtian Zhu, Ran He, Jun Mao, Qing Zhu, Chunhua Li, Jifeng Sun, Wuyang Ren, Yumei Wang, Zihang Liu, Zhongjia Tang, Andrei Sotnikov, Zhiming Wang, David Broido, David J. Singh, Gang Chen, Kornelius Nielsch, and Zhifeng Ren, “Discovery of ZrCoBi-based half-Heuslers with high thermoelectric conversion efficiency”, Nature Communications 9, 2497 (2018).
 9. Jiawei Zhou, Hangtian Zhu, Te-Huan Liu, Qichen Song, Ran He, Jun Mao, Zihang Liu, Wuyang Ren, Bolin Liao, David Singh, Zhifeng Ren, and Gang Chen, “Large thermoelectric power factor from crystal symmetry-protected non-bonding orbital in half-Heuslers”, Nature Communications 9, 1721 (2018).
 10. Qian Zhang, Qichen Song, Xinyu Wang, Jingying Sun, Qing Zhu, Keshab Dahal, Xi Lin, Feng Cao, Jiawei Zhou, Shuo Chen, Gang Chen, Jun Mao, and Zhifeng Ren, “Deep defect level engineering: a strategy of optimizing the carrier concentration for high thermoelectric performance”, Energy Environ. Sci. 11, 933-940 (2018).
 11. Jun Mao, Jennifer L. Niedziela, Yumei Wang, Yi Xia, Binghui Ge, Zihang Liu, Jiawei Zhou, Zhensong Ren, Weishu Liu, Maria K.Y. Chan, Gang Chen, Olivier Delaire, Qian Zhang, and Zhifeng Ren, “Self-compensation induced vacancies for significant phonon scattering in InSb”, Nano Energy 48, 189-196 (2018).
 12. Jing Shuai, Binghui Ge, Jun Mao, Shaowei Song, Yumei Wang, and Zhifeng Ren, “The significant role of Mg stoichiometry in designing high Thermoelectric performance for Mg3(Sb,Bi)2-based n-type Zintls”, JACS 140, 1910-1915 (2018).
 13. Zihang Liu, Jun Mao, Jiehe Sui, and Zhifeng Ren, “High thermoelectric performance of α-MgAgSb for power generation”, Energy Environ. Sci. 11, 23-44 (2018).

2017

 1. Jun Mao, Jing Shuai, Shaowei Song, Yixuan Wu, Jiawei Zhou, Zihang Liu, Jifeng Sun, Yanzhong Pei, Qinyong Zhang, David J. Singh, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Manipulation of Ionized Impurity Scattering for Achieving High Thermoelectric Performance in n-type Mg3Sb2-Based Materials”, PNAS 114, 10548-10553 (2017).
 2. Luo Yu, Haiqing Zhou, Jingying Sun, Fan Qin, Dan Luo, Lixin Xie, Fang Yu, Jiming Bao, Yong Li, Shuo Chen, Zhifeng Ren, and Ying Yu, “Hierarchical Cu@CoFe Layered Double Hydroxide Core-Shell Nanoarrays as Bifunctional Electrocatalysts for Efficient Overall Water Splitting”, Nano Energy 41, 327-336 (2017).
 3. Huaizhou Zhao, Binglei Cao, Shanming Li, Ning Liu, Jiawen Shen, Shan Li, Jikang Jian, Lin Gu, Yanzhong Pei, G. Jeffrey Snyder, Zhifeng Ren, and Xiaolong Chen, “Engineering the thermoelectric transport in half-Heusler materials through a bottom-up nanostructure synthesis”, Advanced Energy Materials 7, 1700446 (2017).
 4. Zhenhuan Zhao, Desmond E. Schipper, Andrew P. Leitner, Hari Thirumalai, Jing-Han Chen, Lixin Xie, Fan Qin, Md Kamrul Alam, Lars C. Grabow, Shuo Chen, Dezhi Wang, Zhifeng Ren, Zhiming Wang, Kenton H. Whitmire, and Jiming Bao, “Bifunctional metal phosphide FeMnP films from single source metal organic chemical vapor deposition for efficient overall water splitting”, Nano Energy 39, 444-453 (2017).
 5. Luo Yu, Haiqing Zhou, Jingying Sun, Fan Qin, Fang Yu, Jiming Bao, Ying Yu, Shuo Chen, and Zhifeng Ren, “Cu nanowires shelled with NiFe layered double hydroxide nanosheets as bifunctional electrocatalysts for overall water splitting”, Energy Environ. Sci. 10, 1820-1827 (2017).
 6. Xianfu Meng, Zihang Liu, Bo Cui, Dandan Qin, Huiyuan Geng, Wei Cai, Liangwei Fu, Jiaqing He, Zhifeng Ren, Jiehe Sui, “Grain boundary engineering for achieving high thermoelectric performance in n-type Skutterudites“, Advanced Energy Materials 7, 1602582 (2017).
 7. Siya Huang, Lu Tang, Hasan Salehi Najafabadi, Shuo Chen, and Zhifeng Ren, “A highly flexible semi-tubular carbon film for stable lithium metal anodes in high-performance batteries”, Nano Energy 38, 504-509 (2017).
 8. Haiqing Zhou, Fang Yu, Yuanyue Liu, Jingying Sun, Zhuan Zhu, Ran He, Jiming Bao, William A. Goddard III, Shuo Chen, Zhifeng Ren, “Outstanding hydrogen evolution reaction catalyzed by porous nickel diselenide electrocatalysts”, Energy Environ. Sci. 10, 1487-1492 (2017).
 9. Haiqing Zhou, Fang Yu, Jingying Sun, Ran He, Shuo Chena, Ching-Wu Chua, and Zhifeng Ren, “Highly active catalyst derived from a 3D foam of Fe(PO3)2/Ni2P for extremely efficient water oxidation”, PNAS 114, 5607-5611 (2017).
 10. Jing Shuai, Jun Mao, Shaowei Song, Qing Zhu, Jifeng Sun, Yumei Wang, Ran He, Jiawei Zhou, Gang Chen, David J. Singh, and Zhifeng Ren, “Tuning the carrier scattering mechanism to effectively improve the thermoelectric properties”, Energy Environ. Sci. 10, 799-807 (2017).
 11. Yuan Liu, Jianming Zhang, Heng Gao, Yang Wang, Qingxian Liu, Siya Huang, Chuanfei Guo, and Zhifeng Ren, “Capillary force induced cold welding in silver-nanowire-based flexible transparent electrodes”, NanoLetters 17, 1090-1096 (2017).
 12. Hee Seok Kim and Zhifeng Ren, “Linear correlation of engineering figure-of-merit with efficiency and engineering power factor with output power density in thermoelectric materials”, Energy Environ. Sci. 10, 69-85 (2017).
 13. Jun Mao, Yumei Wang, Zihang Liu, Binghui Ge, and Zhifeng Ren, “Phonon Scattering by Nanoscale Twin Boundaries”, Nano Energy 32, 174-179 (2017).
 14. Zihang Liu, Yumei Wang, Weihong Gao, Jun Mao, Huiyuan Geng, Jing Shuai, Wei Cai, Jiehe Sui, and Zhifeng Ren, “The influence of doping sites on achieving higher thermoelectric performance for nanostructured α-MgAgSb”, Nano Energy 31, 194-200 (2017).
 15. Feng Lin, Zhuan Zhu, Xufeng Zhou, Wenlan Qiu, Chao Niu, Jonathan Hu, Keshab Dahal, Yanan Wang, Zhenhuan Zhao, Zhifeng Ren, Dimitri Litvinov, Zhaoping Liu, Zhiming M. Wang, and Jiming Bao, “Orientation Control of Graphene Flakes by Magnetic Field: Broad Device Applications of Macroscopically Aligned Graphene”, Advanced Materials 29, 1604453 (2017).

2016

 1. Haiqing Zhou, Fang Yu, Jingying Sun, Hangtian Zhu, Ishwar Kumar Mishra, Shuo Chen, and Zhifeng Ren, “Highly efficient hydrogen evolution from edge-oriented WS2(1-x)Se2x particles on three-dimensional porous NiSe2 foam”, NanoLetters 16, 7604-7609 (2016).
 2. Feng Cao, Yi Huang, Lu Tang, Tianyi Sun, Svetlana Boriskin, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Toward a High-Efficient Utilization of Solar Radiation by Quad-Band Solar Spectral Splitting”, Advanced Materials 28, 10659-10663 (2016).
 3. Ran He, Daniel Kraemer, Jun Mao, Qing Jie, Yucheng Lan, Chunhua Li, Jing Shuai, Hee Seok Kim, David Broido, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Achieving high power factor and output power density in p-type half-Heuslers Nb1-xTixFeSb”, PNAS 113, 13576-13581 (2016).
 4. Daniel Kraemer, Qing Jie, Kenneth McEnaney, Feng Cao, Weishu Liu, Lee Weinstein, James Loomis, Zhifeng Ren, and Gang Chen, “Concentrating solar thermoelectric generators with a peak efficiency of 7.4%", Nature Energy 1, 16153 (2016).
 5. Bing Han, Qiang Peng, Ruopeng Li, Qikun Rong, Yang Ding, Eser Metin Akinoglu, Xueyuan Wu, Xin Wang, Xubing Lu, Qianming Wang, Guofu Zhou, Jun-Ming Liu, Zhifeng Ren, Michael Giersig, Andrzej Herczynski, Krzysztof Kempa, Jinwei Gao, “Optimization of hierarchical structure and nanoscale-enabled plasmonic refraction for window electrodes in photovoltaics”, Nature Communications 7, 12825 (2016).
 6. Haiqing Zhou, Fang Yu, Yufeng Huang, Jingying Sun, Robert J. Nielsen, William A. Goddard III, Shuo Chen, Zhifeng Ren, “Efficient hydrogen evolution by ternary molybdenum sulfoselenide MoS2(1-x)Se2x particles on self-standing porous NiSe2 foam”, Nature Communications 7, 12765 (2016).
 7. Jing Shuai, Huiyuan Geng, Yucheng Lan, Zhuan Zhu, Chao Wang, Zihang Liu, Jiming Bao, Ching-Wu Chu, Jiehe Sui, and Zhifeng Ren, “Higher thermoelectric performance of Zintl phases (Eu0.5Yb0.5)1-xCaxMg2Bi2 by band engineering and strain fluctuation”, PNAS 113, E4125-E4132 (2016).
 8. Dan Luo, Feng Wang, Jingyi Zhu, Feng Cao, Yuan Liu, Xiaogang Li, Richard C. Willson, Zhaozhong Yang, Ching-Wu Chu, and Zhifeng Ren, “Nanofluid of graphene-based amphiphilic Janus nanosheets for tertiary or enhanced oil recovery: High performance at low concentration”, PNAS 113, 7711-7716 (2016).
 9. Hee Seok Kim, Tianbao Wang, Weishu Liu, and Zhifeng Ren, “Engineering thermal conductivity for balancing between reliability and performance of bulk thermoelectric generators”, Adv. Func. Mater. 26, 3678-3686 (2016).
 10. Zihang Liu, Yumei Wang, Jun Mao, Huiyuan Geng, Jing Shuai, Yuanxu Wang, Ran He, Wei Cai, Jiehe Sui, and Zhifeng Ren, Lithium doping to enhance thermoelectric performance of MgAgSb with weak electron-phonon coupling”, Adv. Energy Mater. 6, 1502269 (2016).
 11. Jing Shuai, Yumei Wang, Zihang Liu, Hee Seok Kim, Jun Mao, Jiehe Sui, and Zhifeng Ren, “Enhancement of thermoelectric performance of phase pure Zintl compounds Ca1-xYbxZn2Sb2, Ca1-xEuxZn2Sb2, and Eu1-xYbxZn2Sb2 by mechanical alloying and hot pressing”, Nano Energy 25, 136-144 (2016).
 12. Qian Zhang, Eyob Kebede Chere, Yumei Wang, Hee Seok Kim, Ran He, Feng Cao, Keshab Dahal, David Broido, Gang Chen, Zhifeng Ren, “High Thermoelectric Performance of n-type PbTe1-ySy due to Deep Lying States Induced by Indium Doping and Spinodal Decomposition”, Nano Energy 22, 572-582 (2016).
 13. Weishu liu, Jiawei Zhou, Qing Jie, Yang Li, Hee Seok Kim, Jiming Bao, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “New insight into the material parameter B to understand the enhanced thermoelectric performance of Mg2Sn1-x-yGexSby”, Energy Environ. Sci. 9, 530-539 (2016).
 14. Chuanfei Guo, Yan Chen, Lu Tang, Feng Wang, and Zhifeng Ren, “Enhancing the Scratch Resistance by Introducing Chemical Bonding in highly Stretchable and Transparent Electrodes”, NanoLetters 16, 594-600 (2016).
 15. Haiqing Zhou, Yumei Wang, Ran He, Fang Yu, Jingying Sun, Feng Wang, Yucheng Lan, Zhifeng Ren, and Shuo Chen, “One-step synthesis of self-supported porous NiSe2/Ni hybrid foam: An efficient 3D electrode for hydrogen evolution reaction”, Nano Energy 20, 29-36 (2016).

2015

 1. Shuai Dong, Jun-Ming Liu, Sang-Wook Cheong, and Zhifeng Ren, “Multiferroic materials and magnetoelectric physics: symmetry, entanglement, excitation, and topology”, Advances in Physics 64, 519-626 (2015).
 2. Siya Huang, Chuanfei Guo, X. Zhang, Wei Pan, Xi Luo, Chunsong Zhao, Jianghong Gong, X. Li, Zhifeng Ren, and Hui Wu, “Buckled Tin Oxide Nanobelt Webs as Highly Stretchable and Transparent Photosensors”, Small 11, 5712-5718 (2015).
 3. Dandan Li, Huaizhou Zhao, Shanming Li, Beipei Wei, Jing Shuai, Chenglong Shi, Xuekui Xi, Peijie Sun, Sheng Meng, Lin Gu, Zhifeng Ren, Xiaolong Chen, “Atomic disorders induced by silver and magnesium ion migrations favor high thermoelectric performance in α-MgAgSb based materials”, Advanced Functional Materials 25, 6478-6488 (2015).
 4. Chuanfei Guo, Qihan Liu, Guohui Wang, Yecheng Wang, Zhengzheng Shi, Zhigang Suo, Ching-Wu Chua, and Zhifeng Ren, “Fatigue-free, superstretchable, transparent, and biocompatible metal electrodes”, PNAS 112, 12332-12337 (2015).
 5. Feng Cao, Daniel Kraemer, Lu Tang, Yang Li, Alexander P. Litvinchuk, Jiming Bao, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “High-Performance Spectrally-Selective Solar Absorber Based on Yttria-Stabilized Zirconia Cermet with High-Temperature Stability”, Energy Environ. Sci. 8, 3040-3048 (2015).
 6. Jun Mao, Yumei Wanga, Hee Seok Kim, Zihang Liu, Udara Saparamadu, Fei Tian, Keshab Dahal, Jingying Sun, Shuo Chen, Weishu Liu, and Zhifeng Ren, “High thermoelectric power factor in Cu-Ni alloy by potential barrier scattering of twin boundaries”, Nano Energy 17, 279-289 (2015).
 7. Eyob K. Chere, Qian Zhang, Kenneth McEnaney, Mengliang Yao, Feng Cao, Jingying Sun, Shuo Chen, Cyril Opeil, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Enhancement of Thermoelectric Performance in n-type PbTe1-ySey by Doping Cr and Tuning Te:Se ratio”, Nano Energy 13, 355-367 (2015).
 8. Hee Seok Kim, Weishu Liu, Gang Chen, Ching-Wu Chu, and Zhifeng Ren, “Relationship between Thermoelectric Figure of Merit and Energy Conversion Efficiency”, PNAS 112, 8205-8210 (2015).
 9. Qian Zhang, Eyob Kebede Chere, Feng Cao, Keshab Dahal, Gang Chen, Zhifeng Ren, “Studies on Thermoelectric Properties of n-type Polycrystalline SnSe1-xSx by Iodine Doping”, Adv. Energy Mater. 5, 1500360 (2015).
 10. Haiqing Zhou, Fang Yu, Chuanfei Guo, Zongpeng Wang, Yucheng Lan, Gang Wang, Zheyu Fang, Yuan Liu, Shuo Chen, Lianfeng Sun, and Zhifeng Ren, “Well-oriented epitaxial gold nanotriangles and bowties on MoS2 for surface-enhanced Raman scattering”, Nanoscale 7, 9153-9157 (2015).
 11. Qian Zhang, Eyob Kebede Chere, Kenneth McEnaney, Mengliang Yao, Feng Cao, Yizhou Ni, Shuo Chen, Cyril Opeil, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Enhancement of Thermoelectric Performance of n-Type PbSe by Cr Doping with Optimized Carrier Concentration”, Adv. Energy Mater. 5, 1401977 (2015).
 12. Feng Cao, Daniel Kraemer, Tianyi Sun, Yucheng Lan, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Enhanced Thermal Stability of W-Ni-Al2O3 Cermet-Based Spectrally Selective Solar Absorbers with Tungsten Infrared Reflectors”, Adv. Energy Mater. 5, 1401042 (2015).
 13. D. Kraemer, J. Sui, K. McEnaney, H. Zhao, Q. Jie, Zhifeng Ren, and G. Chen, “High Thermoelectric Conversion Efficiency of MgAgSb-based Material with Hot-Pressed Contacts”, Energy Environ. Sci. 8, 1299-1308 (2015).
 14. Weishu Liu, Hee Seok Kim, Shuo Chen, Qing Jie, Bing Lv, Mengliang Yao, Zhengsong Ren, Cyril P. Opeil, Stephen Wilson, Ching-Wu Chu, and Zhifeng Ren, “New n-type thermoelectric material Mg2Sn0.75Ge0.25 for high power generation”, PNAS 112, 3269-3274 (2015).
 15. Chuanfei Guo and Zhifeng Ren, “Flexible transparent conductors based on metal nanowire networks”, Materials Today 18, 143-154 (2015).
 16. L. Li, Y. Liu, J. Y. Dai, H. X. Zhu, A. J. Hong, X. H. Zhou, Zhifeng Ren, and J. –M. Liu, “Thermoelectric property studies on CuxBi2SeS2 with nano-scale precipitates Bi2S3”, Nano Energy 12, 447-456 (2015).
 17. Jing Shuai, Hee Seok Kim, Yucheng Lan, Shuo Chen, Yuan Liu, Huaizhou Zhao, Jiehe Sui, and Zhifeng Ren, “Study on thermoelectric performance by Na doping in nanostructured Mg1-xNaxAg0.97Sb0.99”, Nano Energy 11, 640-646 (2015).

2014

 1. Bing Han, Yuanlin Huang, Ruopeng Li, Qiang Peng, Junyi Luo, Ke Pei, Andrzej Herczynski, Krzysztof Kempa, Zhifeng Ren, and Jinwei Gao, “Bio-inspired networks for optoelectronic applications”, Nature Communications 5, 5674 (2014).
 2. Giri Joshi, Ran He, Michael Engber, Georgy Samsonidze, Tej Pantha, Ekraj Dahal, Keshab Dahal, Jian Yang, Yucheng Lan, Boris Kozinsky, and Zhifeng Ren “NbFeSb-based p-type half-Heuslers for power generation applications”, Energy Environ. Sci. 7, 4070-4076 (2014).
 3. Machhindra Koirala, Hui Wang, Mani Pokharel, Yucheng Lan, Chuanfei Guo, Cyril Opeil, and Zhifeng Ren, “Nanostructured YbAgCu4 for Potentially Cryogenic Thermoelectric Cooling”, Nano Lett. 14, 5016-5020 (2014).
 4. Zhen Yang, Liangzi Deng, Yucheng Lan, Xiaoliu Zhang, Zhonghong Gao, Ching-Wu Chu, Dong Cai, and Zhifeng Ren, “Molecular extraction in single live cells by sneaking in and out magnetic nanomaterials”, PNAS 111, 10966-10971 (2014).
 5. Chuanfei Guo, Yucheng Lan, Tianyi Sun, and Zhifeng Ren, “Deformation-induced cold-welding for self-healing of super-durable flexible transparent electrodes”, Nano Energy 8, 110-117 (2014).
 6. Huaizhou Zhao, Jiehe Sui, Zhongjia Tang, Yucheng Lan, Qing Jie, Daniel Kraemer, Kenneth McEnaney, Arnold Guloy, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “High thermoelectric performance of MgAgSb-based materials”, Nano Energy 7, 97-103 (2014).
 7. Chuanfei Guo, Tianyi Sun, Qihan Liu, Zhigang Suo, and Zhifeng Ren, “Highly stretchable and transparent nanomesh electrodes made by grain boundary lithography”, Nature Communications 5, 3121 (2014).
 8. Feng Cao, Kenneth McEnaney, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Review on Cermets-based Spectrally Selective Solar Absorbers”, Energy Environ. Sci. 7, 1615-1627 (2014).
 9. Weishu Liu, Chuanfei Guo, Qian Zhang, Yucheng Lan, Shuo Chen, and Zhifeng Ren, “Bi2S3 Nano Networks as Precursor for Improved Thermoelectric Performance”, Nano Energy 4, 113-122 (2014).
 10. Bing Han, Ke Pei, Yuanlin Huang, Xiaojian Zhang, Qikun Rong, Qinggeng Lin, Yangfei Guo, Tianyi Sun, Chuanfei Guo, David Carnahan, Michael Giersig, Yang Wang, Jinwei Gao, Zhifeng Ren, and Krzysztof Kempa, “Uniform self-forming metallic network as a high performance transparent conductive electrode”, Adv. Mater. 26, 873-877 (2014).
 11. Longb Liao, Qiuhui Zhang, Zhihua Su, Zhongzheng Zhao, Yanan Wang, Yang Li, Xiaoxiang Lu, Dongguang Wei, Guoying Feng, Qingkai Yu, Xiaojun Cai, Jimin Zhao, Zhifeng Ren, Hui Fang, Francisco Robles Hernandez, Steven Baldelli, and Jiming Bao, “High-efficiency solar water splitting using a nanocrystalline CoO photocatalyst”, Nature Nanotechnology 9, 69-73 (2014).

2013

 1. Shuo Chen and Zhifeng Ren, “Recent progress of half-Heusler for moderate temperature thermoelectric applications”, Materials Today 16, 387-395 (2013).
 2. Gaohua Zhu, Weishu Liu, Yucheng Lan, Giri Joshi, Hui Wang, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “The Effect of Secondary Phase on Thermoelectric Properties of Zn4Sb3 Compound”, Nano Energy 2, 1172-1178 2013 (2013).
 3. Q. Zhang, Y. C. Lan, S. L. Yang, F. Cao, M. L. Yao, C. Opeil, D. Broido, G. Chen, Zhifeng Ren, “Increased thermoelectric performance by Cl dopant in nanostructured AgPb18SbSe20”, Nano Energy 2, 1121-1127 (2013).
 4. Yucheng Lan, Yalin Lu, Zhifeng Ren, “Mini Review on Photocatalysis of Titanium Dioxide Nanoparticles and Their Solar Applications”, Nano Energy 2, 1031-1045 (2013).
 5. Shuo Chen, Kevin Lukas, Wei-shu Liu, Cyril Opeil, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Effect of Hf concentration on thermoelectric properties of nanostructured n-type half Heusler materials HfxZr1-xNiSn0.99Sb0.01”, Advanced Energy Materials 3, 1210-1214 (2013).
 6. Xiao Yan, Weishu Liu, Shuo Chen, Hui Wang, Qian Zhang, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Thermoelectric property study of nanostructured p-type half-Heuslers (Hf, Zr, Ti)CoSb0.8Sn0.2”, Advanced Energy Materials 3, 1195-1200 (2013).
 7. Qian Zhang, Bolin Liao, Yucheng Lan, Kevin Lukas, Weishu Liu, Keivan Esfarjani, Cyril Opeil, David Broido, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “High thermoelectric performance by resonant doping of indium in nanostructured SnTe”, PNAS 110, 13261-13266 (2013).
 8. Chuanfei Guo, Tianyi Sun, Yang Wang, Jinwei Gao, Qian Liu, Krzysztof Kempa, and Zhifeng Ren, “Conductive black silicon surface made by silver nano-network assisted etching”, Small 9, 2415-2419 (2013).
 9. Jinwei Gao, Ke Pei, Tianyi Sun, Yaohui Wang, Linghai Zhang, Weijin Peng, Qinggeng Lin, Michael Giersig, Krzysztof Kempa, Zhifeng Ren, and Yang Wang, “Transparent Nanowire Network Electrode for Textured Semiconductors”, Small 9, 733-737 (2013).
 10. Andrew Muto, Jian Yang, Bed Poudel, Zhifeng Ren, and Gang Chen, “Skutterudite unicouple characterization for energy harvesting applications”, Advanced Energy Materials 3, 245-251 (2013).
 11. Weishu Liu, Kevin Lukas, Kenneth McEnaney, Sangyeop Lee, Qian Zhang, Cyril Opeil1, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Studies on the Bi2Te3–Bi2Se3–Bi2S3 system for mid-temperature thermoelectric energy conversion”, Energy Environ. Sci. 6, 552-560 (2013).
 12. G. Joshi, T. Dahal, S. Chen, H. Z. Wang, G. Chen, and Zhifeng Ren, “Enhancement of thermoelectric figure-of-merit at low temperatures by titanium substitution for hafnium in n-type half-Heuslers Hf0.75-xTixZr0.25NiSn0.99Sb0.01”, Nano Energy 2, 82-87 (2013).

2012

 1. Maria N. Luckyanova, Jivtesh Garg, Keivan Esfarjani, Adam Jandl, Mayank T. Bulsara, Aaron J. Schmidt, Austin J. Minnich, Shuo Chen, Mildred S. Dresselhaus, Zhifeng Ren, Eugene A. Fitzgerald, Gang Chen, “Coherent Phonon Heat Conduction in Superlattices”, Science 338, 936-939 (2012).
 2. Qian Zhang, Feng Cao, Kevin Lukas, Weishu Liu, Keivan Esfarjani, Cyril Opeil, David Broido, David Parker, David J. Singh, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Study of the thermoelectric properties of lead selenide doped with boron, gallium, indium, or thallium”. JACS 134, 17731-17738 (2012).
 3. Qian Zhang, Feng Cao, Weishu Liu, Kevin Lukas, Bo Yu, Shuo Chen, Cyril Opeil, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Heavy doping and band engineering by potassium to improve thermoelectric figure-of-merit in p-type PbTe, PbSe, and PbTe1-ySey”, JACS 134, 10031-10038 (2012).
 4. Piotr Patoka, Tianyi Sun, Michael Giersig, Zhifeng Ren, and Krzysztof Kempa, “Nanoribbon Plasmonic Gratings and their Anomalous Interaction with Electromagnetic Waves”, Adv. Mater. 24, 3042-3045 (2012).
 5. Xiao Yan, Weishu Liu, Hui Wang, Shuo Chen, Junichiro Shiomi, Keivan Esfarjani, Hengzhi Wang, Dezhi Wang, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Stronger phonon scattering by larger differences in atomic mass and size in p-type half-Heuslers Hf1-xTixCoSb0.8Sn0.2”, Energy and Environmental Science 5, 7543-7548 (2012).
 6. Qinyong Zhang, Hengzhi Wang, Qian Zhang, Weishu Liu, Bo Yu, Hui Wang, Dezhi Wang, George Ni, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Effect of silicon and sodium on thermoelectric properties of thallium doped lead telluride based materials”, NanoLetters 12, 2324-2330 (2012).
 7. Huaizhou Zhao, Binod Rizal, Gregory McMahon, Hengzhi Wang, Pashupati Dhakal, Timothy Kirkpatrick, Zhifeng Ren, Thomas C. Chiles, Michael J. Naughton, and Dong Cai, “Ultrasensitive Chemical Detection Using a Nanocoax Sensor”, ACS Nano 6, 3171-3178 (2012).
 8. Bo Yu, Weishu Liu, Shuo Chen, Hui Wang, Hengzhi Wang, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Thermoelectric properties of copper selenide with ordered selenium layer and disordered Cu layer”, Nano Energy 1, 472-478 (2012).
 9. Bo Yu, Mona Zebarjadi, Hui Wang, Kevin Lukas, Hengzhi Wang, Dezhi Wang, Cyril Opeil, Mildred Dresselhaus, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Enhancement of thermoelectric properties by modulation-doping in silicon germanium alloy nanocomposites”, NanoLetters 12, 2077-2082 (2012).
 10. Yang Wang, Tianyi Sun, Trilochan Paudel, Yi Zhang, Zhifeng Ren, and Krzysztof Kempa, “Metamaterial-Plasmonic Absorber Structure for High Efficiency Amorphous Silicon Solar Cells”, NanoLetters 12, 440-445 (2012).
 11. Qian Zhang, Qinyong Zhang, Shuo Chen, Weishu Liu, Kevin Lukas, Xiao Yan, Hengzhi Wang, Dezhi Wang, Cyril Opeil, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Suppression of grain growth by additive in nanostructured p-type bismuth antimony tellurides”, Nano Energy 1, 183-189 (2012).
 12. Weishu Liu, Xiao Yan, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Recent advances in thermoelectric nanocomposites”, Nano Energy 1, 42-56 (2012).
 13. Qinyong Zhang, Hui Wang, Weishu Liu, Hengzhi Wang, Bo Yu, Qian Zhang, Zhiting Tian, George Ni, Sangyeop Lee, Keivan Esfarjani, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Enhancement of thermoelectric figure-of-merit by resonant states of aluminium doping in lead selenide”, Energy & Environmental Science 5, 5246-5251 (2012).
 14. M. Zebarjadi, K. Esfarjani, M. S. Dresselhaus, Zhifeng Ren, and G. Chen, “Perspectives on Thermoelectrics: from fundamentals to device applications”, Energy & Environmental Science 5, 5147-5162 (2012).

2011

 1. Yucheng Lan, Yang Wang, and Zhifeng Ren, “Physics and Applications of Aligned Carbon Nanotubes”, Advances in Physics 60, 553-678 (2011).
 2. Feng-Jia Fan, Bo Yu, Yi-Xiu Wang, Yan-Long Zhu, Xiao-Jing Liu, Shu-Hong Yu, and Zhifeng Ren, “Colloidal Synthesis of Cu2CdSnSe4 Nanocrystals and Hot-Pressing to Enhance the Thermoelectric Figure-of-Merit”, JACS 133, 15910-15913 (2011).
 3. Giri Joshi, Xiao Yan, Hengzhi Wang, W. S. Liu, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Enhancement in thermoelectric figure-of-merit of n-type half-Heusler compound by nanocomposite approach”, Advanced Energy Materials 1, 643-647 (2011).
 4. W. S. Liu, Q. Y. Zhang, Y. C. Lan, Shuo Chen, Xiao Yan, Qian Zhang, Hui Wang, D. Z. Wang, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Thermoelectric property studies on Cu doped n-type CuxBi2Te2.7Se0.3 nanocomposites”, Advanced Energy Materials 1, 577-587 (2011).
 5. D. Kraemer, B. Poudel, H.-P. Feng, J. C. Caylor, B. Yu, X. Yan, Y. Ma, X. W. Wang, D. Z. Wang, A. Muto, K. McEnaney, Q. Hao, M. Chiesa, Zhifeng Ren, and G. Chen, “High-performance solar thermoelectric generators with flat-panel thermal concentration”, Nature Materials 10, 532-538 (2011).
 6. Mona Zebarjadi, Giri Joshi, Gaohua Zhu, Bo Yu, Austin Minnich, Yucheng Lan, Xiaowei Wang, Mildred Dresselhaus, Zhifeng Ren, and Gang Chen, “Power factor enhancement by modulation doping in bulk nanocomposites”, NanoLetters 11, 2225-2230 (2011).
 7. Hsien-Ping Feng, Trilochan Paudel, Bo Yu, Shuo Chen, Zhifeng Ren, and Gang Chen, “Nanoparticle-Enabled Selective Electrodeposition”, Adv. Mater. 23 2454-2459 (2011).
 8. Y. Q. Zhang, M. S. Dresselhaus, Y. Shi, Zhifeng Ren, and G. Chen, “High thermoelectric figure-of-merit in Kondo-insulator nanowires at low temperatures”, NanoLetters 11, 1166-1170 (2011).
 9. X. Yan, G. Joshi, W. S. Liu, Y. C. Lan, H. Wang, S. Lee, J. W. Simonson, S. J. Poon, T. M. Tritt, G. Chen, and Zhifeng Ren, “Enhanced Thermoelectric Figure-of-Merit of p-Type Half-Heuslers”, NanoLetters 11, 556-560 (2011).

2010

 1. Xiao Yan, Bed Poudel, Yi Ma, W. S. Liu, G. Joshi, Hui Wang, Yucheng Lan, Dezhi Wang, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Experimental Studies on Anisotropic Thermoelectric Properties and Structures of n-type Bi2Te2.7Se0.3”, NanoLetters 10, 3373-3378 (2010).
 2. D. Cai, L. Ren, H. Z. Zhao, C. J. Xu, Y. Yu, H. Z. Wang, Y. C. Lan, M. Roberts, M. J. Naughton, Zhifeng Ren, and T. Chiles, “A molecular imprint nanosensor for ultra sensitive detection of proteins”, Nature Nanotechnology 5, 597-601 (2010).
 3. Y. C. Lan, A. J. Minnich, G. Chen, and Zhifeng Ren, “Thermoelectric Figure-of-Merit Enhancement Using A Nanocomposite Approach”, Adv. Func. Mater. 20, 357-376 (2010).

2009

 1. Y. C. Lan, H. Wang, X. Y. Chen, D. Z. Wang, G. Chen, and Zhifeng Ren, “Nanothermometer Using Single Crystal Silver Nanospheres”, Adv. Mater. 21, 4839-4844 (2009).
 2. K. F. Wang, J. M. Liu, and Zhifeng Ren, “Multiferroicity: the Coupling between Magnetic and Polarization Orders”, Advances in Physics 58, 321-448 (2009).
 3. G. H. Zhu, H. Lee, Y. C. Lan, X. W. Wang, G. Joshi, D. Z. Wang, J. Yang, D. Vashaee, H. Guilbert, A. Pillitteri, M. S. Dresselhaus, G. Chen, Zhifeng Ren, “Increased Phonon Scattering by Nanograins and Point Defects in Nanostructured Silicon with a Low Concentration of Germanium”, Phys. Rev. Lett. 102, 196803 (2009).
 4. A. J. Minnich, M. S. Dresselhaus, Zhifeng Ren, and G. Chen, “Bulk Nanostructured Thermoelectric Materials: Current Research and Future Prospects”, Energy & Environmental Science 2, 466-479 (2009).
 5. Y. C. Lan, B. Poudel, Y. Ma, D. Z. Wang, M. S. Dresselhaus, G. Chen, and Zhifeng Ren, “Structure Study of Bulk Nanograined Thermoelectric Bismuth Antimony Telluride” NanoLetters 9, 1419-1422 (2009).

2008

 1. Giri Joshi, Hohyun Lee, Yucheng Lan, Xiaowei Wang, Gaohua Zhu, Dezhi Wang, Ryan W. Gould, Diana C. Cuff, Ming Y. Tang, Mildred S. Dresselhaus, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “Enhanced thermoelectric figure–of–merit in nanostructured p–type silicon germanium bulk alloys” NanoLetters 8, 4670-4674 (2008).
 2. Jessica Campos-Delgado, Jose Manuel Romo-Herrera, Xiaoting Jia, David A. Cullen, Hiroyuki Muramatsu, Yoong Ahm Kim, Takuya Hayashi, Zhifeng Ren, David J. Smith, Yu Okuno, Tomonori Ohba, Hirofumi Kanoh, Katsumi Kaneko, Morinobu Endo, Humberto Terrones, Mildred S. Dresselhaus, and Mauricio Terrones, “Bulk Production of a New Form of sp2 Carbon: Crystalline Graphene Nanoribbons”, NanoLetters 8, 2773-2778 (2008).
 3. Yi Ma, Qing Hao, Bed Poudel, Yucheng Lan, Bo Yu, Dezhi Wang, Gang Chen, and Zhifeng Ren “Enhanced Thermoelectric Figure-of-Merit in p-Type Nanostructured Bismuth Antimony Tellurium Alloys Made from Elemental Chunks”, NanoLetters 8, 2580-2584 (2008).
 4. Bed Poudel, Qing Hao, Yi Ma, Yucheng Lan, Austin Minnich, Bo Yu, Xiao Yan, Dezhi Wang, Andrew Muto, Daryoosh Vashaee, Xiaoyuan Chen, Junming Liu, Mildred S. Dresselhaus, Gang Chen, and Zhifeng Ren, “High-Thermoelectric Performance of Nanostructured Bismuth Antimony Telluride Bulk Alloys”, Science 320, 634-638 (2008).

2007

 1. F. Gao, Xinyi Chen, Kuibo Yin, Shuai Dong, Zhifeng Ren, Fang Yuan, Tao Yu, Zhigang Zou, and Jun-Ming Liu, “Visible-Light Photocatalytic Properties of Weak Magnetic BiFeO3 Nanoparticles”, Adv. Mater. 19, 2889-2892 (2007).
 2. J. Y. Huang, S. Chen, Zhifeng Ren, Z. Wang, K. Kempa, M. J. Naughton, G. Chen, and M. S. Dresselhaus, “Enhanced Ductile Behavior of Tensile-Elongated Individual Double-Walled and Triple-Walled Carbon Nanotubes at High Temperatures”, Phys. Rev. Lett. 98, 185501 (2007).
 3. Krzysztof Kempa, Jakub Rybczynski, Zhongping Huang, Keith Gregorczyk, Andy Vidan, Brian Kimball, Joel Carlson, Glynda Benham, Yang Wang, Andrzej Herczynski, and Zhifeng Ren, “Carbon nanotubes as optical antennae”, Adv. Mater. 19, 421-426 (2007).
 4. M. S. Dresselhaus, G. Chen, M. Y. Tang, R. G. Yang, H. Lee, D. Z. Wang, Zhifeng Ren, J. P. Fleurial, and P. Gogna, “New Directions for Low Dimensional Thermoelectric Materials”, Adv. Mater. 19, 1043-1053 (2007).
 5. Zhifeng Ren, “Nanotube Synthesis: Cloning Carbon”, News and Views in Nature Nanotechnology 2, 17-18 (2007).

2006

 1. Wenzhong Wang, Baoqing Zeng, Jian Yang, Bed Poudel, J. Y. Huang, M. J. Naughton, and Zhifeng Ren, “Aligned Ultralong ZnO Nanobelts and Their Enhanced Field Emission”, Adv. Mater. 18, 3275-3278 (2006).
 2. J. Y. Huang, S. Chen, Zhifeng Ren, Z. Q. Wang, D. Z. Wang, M. Vaziri, Z. Suo, G. Chen, and M. S. Dresselhaus, “Kink Formation and Motion in Carbon Nanotubes at High Temperatures”, Phys. Rev. Lett. 97, 075501 (2006).
 3. J. Y. Huang, S. Chen, Zhifeng Ren, G. Chen, and M. S. Dresselhaus, “Real time observation of tubule formation from amorphous carbon nanowires under high-bias Joule heating”, NanoLetters 6, 1699-1705 (2006).
 4. Jiming Bao, Mariano A. Zimmler, Federico Capasso, Xiaowei Wang, and Zhifeng Ren, “Broadband ZnO single-nanowire light-emitting diode”, NanoLetters 6, 1719-1722 (2006).
 5. J. Y. Huang, S. Chen, Z. Q. Wang, K. Kempa, Y. M. Wang, S. H. Jo, G. Chen, M. S. Dresselhaus, and Zhifeng Ren, “Superplastic carbon nanotubes”, Nature 439, 281 (2006).

2005

 1. Wenzhong Wang, Bed Poudel, D. Z. Wang, and Zhifeng Ren, “Synthesis of multiwalled carbon nanotubes through a modified Wolff-Kishner reduction process”, J. of American Chemical Society 127, 18018-18019 (2005).
 2. Wenzhong Wang, Bed Poudel, Jian Yang, D. Z. Wang, Zhifeng Ren, “High-Yield Synthesis of Single Crystalline Antimony Telluride Hexagonal Nanoplates Using a Low-Temperature Organic Solution Approach”, J. of American Chemical Society 127, 13792-13793 (2005).
 3. W. Z. Wang, B. Poudel, D. Z. Wang, and Zhifeng Ren, “Synthesis of PbTe Nanoboxes Using a Solvothermal Technique”, Advanced Materials 17, 2110-2114 (2005).
 4. J. Y. Huang, S. Chen, S. H. Jo, Z. Wang, D.X. Han, G. Chen, M.S. Dresselhaus, and Zhifeng Ren, “Atomic scale imaging of wall-by-wall breakdown and concurrent transport measurements in multiwall carbon nanotubes”, Phys. Rev. Lett. 94, 236802 (2005).
 5. D. Cai, J. Mataraza, Z. P. Huang, J. Y. Huang, Z. H. Qin, T. C. Chiles, D. Carnahan, K. Kempa, and Zhifeng Ren, “Highly Efficient Molecular Delivery into Mammalian Cells Using Carbon Nanotube Spearing”, Nature Methods 2, 449-454 (2005).

2004

 1. D. Banerjee, S. H. Jo, and Zhifeng Ren, “Enhanced field emission of ZnO nanowires”, Advanced Materials 16, 2028-2032 (2004).
 2. J. Rybczynski, D. Banerjee, A. Kosiorek, M. Giersig, Zhifeng Ren, “Formation of super arrays of periodic nanoparticles and aligned ZnO nanorods - simulation and experiments”, NanoLetters 4, 2037-2040 (2004).
 3. J. A. Rojas-Chapana, M. A. Correa-Duarte, Zhifeng Ren, K. Kempa, and M. Giersig, “Enhanced Introduction of Gold Nanoparticles into Vital Acidothiobacillus Ferrooxidans by Carbon Nanotubes-based Microwave Electroporation”, NanoLetters 4, 985-988 (2004).
 4. Y. H. Lin, F. Lu, Y. Tu, and Zhifeng Ren, “Glucose Biosensors Based on Carbon Nanotube Nanoelectrode Ensembles”, NanoLetters 4, 191-195 (2004).
 5. J. Y. Lao, J. Y. Huang, D. Z. Wang, Zhifeng Ren, “Self-assembled In2O3 Nanocrystal Chains and Nanowire Networks”, Adv. Mater. 16, 65-69 (2004).

2003

 1. Y. Tu, Yuehe Lin, Zhifeng Ren, “Nanoelectrode Arrays Based on Low Site Density Aligned Carbon Nanotubes”, NanoLetters 3, 107-109 (2003).
 2. J. Y. Lao, J. Y. Huang, D. Z. Wang, Zhifeng Ren, “ZnO nanobridges and nanonails”, NanoLetters 3, 235-238 (2003).
 3. K. Kempa, B. Kimball, J. Rybczynski, Z. P. Huang, P. F. Wu, D. Steeves, M. Sennett, M. Giersig, D. V. G. L. N. Rao, D. L. Carnahan, D. Z. Wang, J. Y. Lao, W. Z. Li, and Zhifeng Ren, “Photonic crystals based on periodic arrays of aligned carbon nanotubes”, NanoLetters 3, 13-18 (2003).

2002

 1. J. Y. Lao, J. G. Wen, and Zhifeng Ren, “Hierarchical ZnO nanostructures”, NanoLetters 2, 1287-1291 (2002).

1998

 1. Zhifeng Ren, Z. P. Huang, J. W. Xu, J. H. Wang, P. Bush, M. P. Siegal, and P. N. Provencio, "Synthesis of Large Arrays of Well-Aligned Carbon Nanotubes on Glass", Science 282, 1105-1107 (1998).
 2. A. A. Tsvetkov, D. van der Marel, K. A. Moler, and J. R. Kirtley, J. L. de Boer, A. Meetsma, Zhifeng Ren, N. Koleshnikov, D. Dulic, A. Damascelli, M. Gruninger, J. Schutzmann, J. W. van der Eb, and J. H. Wang, “Global and Local Measures of the Intrinsic Josephson Coupling in Tl2Ba2CuO6+δ as a Test of the Interlayer Tunneling Model”, Nature 395, 360-362 (1998).

1997

 1. C. C. Tsuei, J. R. Kirtley, Zhifeng Ren, J. H. Wang, H. Raffy, and Z. Z. Li, “Pure dx2-y2 order-parameter symmetry in the tetragonal superconductor Tl2Ba2CuO6+δ”, Nature 387, 481-483 (1997).

1996

 1. C. C. Tsuei, J. R. Kirtley, M. Rupp. J. Z. Sun, A. Gupta, M. B. Ketchen, C. A. Wang, Zhifeng Ren, J. H. Wang, and M. Bhushan, “Half-Integer Flux Quantum Effect and Pairing Symmetry in High-Tc One-Layer Tetragonal Tl2Ba2CuO6+d Superconductors”, Science 271, 329-332 (1996).

Selected Honors and Awards

Fellow of the American Physical Society 2004
Fellow of the American Association for the Advancement of Science 2005
Distinguished Senior Research Award of Boston College 2006
R&D 100 Award for the development of high performance thermoelectric materials 2008
Ranked as the 49th of the world’s top 100 Materials Scientists of the decade 2000-2010 2011
Fellow of the National Academy of Inventors 2013
The Edith and Peter O’Donnell Award in Science from The Academy of
Medicine, Engineering & Science of Texas (TAMEST) 2014
Excellence in Research, Scholarship and Creative Activity of UH (Full Professor) 2018
Humboldt Research Award from the Alexander von Humboldt Foundation 2018
Highly Cited Researcher (Physics) 2018
Sigma Xi full membership 2019

Professional Activities

Editor-in-Chief, “Materials Today Physics”, 2017-
Associate Editor: “Materials Today Nano”, 2018-
Associate Editor: “Research”, a Science Partner Journal, 2018-
Editorial Board: “npj Quantum Materials”, 2016-
Editorial Board, “Materiomics”, 2014-
Editorial Board, “Progress in Physics”, 2009-
Editorial Advisory Board, “Recent Patents on Nanotechnology”, 2007-2015
Editorial Board, “Journal of Materials Science & Surface Engineering (JMSSE)”, 2013-2015
Editorial Board, “Journal of Surface Engineered Materials and Advanced Technology”, 2012-2015
Regional Editor, “Current Bionanotechnology”, 2013-2014
Proposal Review Committee for the Center of Nanophase Materials Science of the Oak Ridge National Laboratory, 2007-
Wuxi New District International Advisory & Consultative Committee, 2009-2010
Organizing Committee for Establishing the School of Engineering and Applied Sciences, Nanjing University, 2009-2010
Co-Founder of NanoLab, Inc. in 2000, commercialization of carbon nanotubes
Co-Founder of Solasta, Inc. in 2006, commercialization of highly efficient solar cells
Co-Founder of GMZ Energy, Inc. in 2006, commercialization of high ZT thermoelectric materials
Board of directors for GMZ Energy China, 2011-2015
Co-Founder of APower, Inc. in 2015, commercialization of thermoelectric materials