USPS Federal Holidays - University of Houston
Skip to main content

 

UH Holidays

USPS Federal Holidays

Labor Day
Monday, September 5
jjjjjjjjjjjjjj Labor Day
Monday, September 5
Thanksgiving
Thursday, November 24 - 25
Columbus Day
Monday, Oct. 10
Winter Break
Monday, December 26 - 30
Veterans Day
Friday, Nov. 11
Martin Luther King
Monday, January 16
Thanksgiving
Thursday, Nov. 24
Spring Break Week
Friday, March 17
Columbus Day
Monday, October 10
Memorial Day
Monday, May 29
Christmas
Monday, Dec. 26
Emancipation Day
Monday, June 19
New Year’s Day
Saturday, Jan. 1
Independence Day
Tuesday, July 4
Martin Luther King Jr. Day
Monday, Jan. 17
Presidents Day
Monday, Feb. 21
Memorial Day
Monday, May 30
Independence Day
Monday, July 4